Fortum osakekurssi

Fortum Oyj – Yhteiskunnan kestävä voimavara

Fortumin esittely

Fortum Oyj on suomalainen energiayhtiö, joka on omistautunut auttamaan yhteiskuntia saavuttamaan hiilineutraaliuden ja asiakkaitaan dekarbonisoimaan prosessejaan. Yhtiö pyrkii tuottamaan energiaa luotettavasti ja tuottavasti, tasapainossa luonnon kanssa. Fortum toimii ensisijaisesti Pohjoismaissa, missä sen toiminta keskittyy päästöttömään ja tehokkaaseen sähkön tuotantoon, myyntiin, kaukolämpöön sekä kierrätys- ja jäteliiketoimintaan.

Fortumin strategia ja toiminta

Puhdas energiantuotanto

Fortumin strategia perustuu puhtaan energian tuotantoon. Yhtiö on yksi Euroopan puhtaimmista sähköntuottajista, ja vuonna 2023 sen 45 TWh:n tukkusähkön tuotanto perustui pääasiassa päästöttömään vesivoimaan ja ydinvoimaan. Fortumin tavoite on vähentää päästöjä ja modernisoida liiketoimintaansa, jotta se voi vastata kasvavaan energian kysyntään puhtaalla energialla.

Teollisuuden dekarbonisaatio

Fortum edistää teollisuuden dekarbonisaatiota tarjoamalla strategisille asiakkailleen puhdasta energiaa pitkäaikaisilla sähkönostosopimuksilla. Tämä tukee teollisuuden kasvua ja vähentää samalla sen hiilijalanjälkeä.

Fortumin osakekurssi

Historiallinen kehitys

Fortumin osake on ollut listattuna Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998 lähtien. Yhtiön osakekurssi on kokenut monia muutoksia vuosien varrella, heijastaen sekä yhtiön taloudellisia suorituksia että laajempia markkinatrendejä. Fortumin osakekurssi on vaihdellut geopoliittisten jännitteiden, talousnäkymien ja energiamarkkinoiden hintojen heilahteluiden mukaan.

Osakekohtaiset avainluvut

Fortumin osakepääoma on vuonna 2023 ollut 3 046 185 953 euroa, ja osakkeita on laskettu liikkeeseen yhteensä 897 264 465 kappaletta. Osakkeet oikeuttavat osinkoon, ja Fortumin hallitus ehdotti tilikaudelta 2023 osinkoa 1,15 euroa per osake, mikä vastaa 90 % konsernin vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Taloudelliset tavoitteet ja osakekurssi

Investointiluokitus ja velkasuhde

Fortum on sitoutunut säilyttämään vakaan investment grade -tason luottoluokituksen (vähintään BBB). Lisäksi yhtiön tavoitteena on pitää rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhde välillä 2,0–2,5. Vuonna 2023 tämä suhde oli 0,5, mikä osoittaa yhtiön vahvaa taloudellista asemaa.

Osingonjakopolitiikka

Fortumin osingonjakopolitiikka määrittää, että osingonjakosuhde on 60–90 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta. Tämä vaihtelee yhtiön taloudellisen tilanteen ja investointitarpeiden mukaan. Vuonna 2023 Fortumin hallitus ehdotti osinkoa 1,15 euroa osakkeelta, mikä vastaa 90 % vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Fortum vastuullisena sijoituskohteena

Kunnianhimoiset ympäristötavoitteet

Fortumin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä ja luopua kaikesta hiilipohjaisesta tuotannosta vuoden 2027 loppuun mennessä. Yhtiö on myös sitoutunut asettamaan ilmastotieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet (SBTi 1,5 °C). Lisäksi Fortum pyrkii siihen, että yhtiön nykyiset ja uudet toiminnot eivät vähennä luonnon monimuotoisuutta vuodesta 2030 alkaen.

Sosiaalinen vastuullisuus

Fortumille on tärkeää myös henkilöstön ja yhteiskunnan hyvinvointi. Yhtiön tavoitteena on olla turvallinen työpaikka sekä omille työntekijöille että urakoitsijoille. Vuonna 2023 Fortumin oman henkilöstön ja urakoitsijoiden tapaturmataajuus oli 5,0, ja tavoitteena on nolla vakavaa työtapaturmaa.

Fortumin osakkeen tulevaisuuden näkymät

Markkinanäkymät ja sähkön kysyntä

Sähkön osuuden kokonaisenergiankulutuksesta odotetaan kasvavan merkittävästi, mikä luo positiivisia näkymiä Fortumin osakkeelle. Sähkön kysynnän kasvuvauhtia määrittävät energiaintensiivisten teollisuusalojen sähköistyminen, liikenteen sähköistyminen sekä puhtaan vedyn käyttö.

Kestävän kehityksen sitoumukset

Fortumin sitoutuminen kestävän kehityksen tavoitteisiin, kuten hiilineutraaliuteen ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun, tekee siitä houkuttelevan sijoituskohteen niille, jotka arvostavat vastuullisuutta. Fortum on saanut useita kestävän kehityksen luokituksia ja on mukana monissa kansainvälisissä aloitteissa, jotka tukevat sen vastuullisuustavoitteita.

Sijoita Fortumiin

Fortum on vahva ja vastuullinen energiayhtiö, joka pyrkii tuottamaan puhdasta energiaa luotettavasti ja tehokkaasti. Yhtiön kunnianhimoiset ympäristö- ja taloudelliset tavoitteet, yhdistettynä sen vakaaseen taloudelliseen asemaan, tekevät siitä houkuttelevan sijoituskohteen. Fortumin osakekurssi heijastaa yhtiön menestystä ja sen kykyä vastata energia-alan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Fortumin osakkeen tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset, erityisesti puhtaan energian kysynnän kasvaessa ja yhtiön sitoutumisen kestävään kehitykseen vahvistuessa.

Saatat pitää myös näistä